In-Ovation LMTM — система для швидкої корекції незначних аномалій положення фронтальних зубів | Orto-Line
2022

05.10.2018

In-Ovation LMTM — система для швидкої корекції незначних аномалій положення фронтальних зубів

Брекети In-Ovation L MTM
Брекети In-Ovation L MTM

Щороку ортодонтичне лікуван­ня розпочинають мільйони дітей та дорослих пацієнтів. Більше 80% людей, старших 15-ти років, мають ту чи іншу аномалію при­кусу. Власне покращення зовніш­нього вигляду для більшості па­цієнтів є вирішальним фактором у прийнятті рішення про прове­дення ортодонтичного лікування. Проте лише деякі наважуються на цей крок, вважаючи за краще уникнути значних фінансових ви­трат на лікування та років носіння традиційних брекетів.

Однак пацієнтів, які б могли чимало скористати, покращую­чи свою посмішку, є набагато більше. Мільйони людей пере­бувають у пошуках косметичного лікування, яке могло б покращити їх зовнішній вигляд. На ринку по­слуг зростає потреба у лікуванні під час «перерви на обід», яке можна було б легко отримати і за допомогою якого можна було б швидко досягти результатів. Па­цієнтам пропонують реставрацію, вініри та інші види інвазійних ро­біт. Але підвищені вимоги до по­кращення естетики йдуть в парі з бажанням пацієнта максимально зберегти свої зуби.

Альтернативою брекетам ста­ла система пластикових капе­лайнерів для вирівнювання зубів. Популярність пластикових кап привела до того, що протягом останніх років ця методика ор­тодонтичного лікування зайняла значний сегмент ринку, оцінений у сотні мільйонів доларів що­річно. І це незважаючи на факт, що вони дещо помітні для оточу­ючих, можуть бути незручними, лікування триває рік або більше і, якщо пацієнт не виявляє належ­ної співпраці з лікарем, капи мо­жуть давати неповний або неза­довільний результат. Окрім того, пластикові капи позбавляють ор­тодонта можливості контролю за ходом лікування.

З кожним роком, у зв’язку із зростанням інтересу до естетич­ної стоматології, ринок, безсум­нівно, потребує більш швидких та більш доступних ортодонтичних рішень. Розроблена для орто­донтів, що йдуть в ногу з часом, система In-Ovation LMTM дає змогу легко влитись у цей ринок, що стає все більшим і більшим. І власне тут брекети In-Ovation LMTM обіцяють відкрити інноваційну, фінансово вигідну течію в орто­донтії. Вони дають змогу лікарям корегувати незначні викривлення протягом тижнів, витрачаючи на це мінімум часу в кабінеті. Прак­тично невидима, In-Ovation LMTM— це система самолігатурних бре­кетів, що робить лікування легким і прогнозованим. Таким чином, лікар і персонал можуть лікувати пацієнтів швидше і ефективніше. Пацієнти, які є ідеальними кан­дидатами для брекетів In-Ovation Lmtm– це насамперед жінки віком від 25 до 45–50 років, чоловіки, які бажають вирівняти зуби, але не хочуть носити повну брекет­ систему, бізнесмени. 40% паці­єнтів, які лікувались системою In-Ovation LMTM, були тінейджерами, котрі або не хотіли встановлю­вати повну брекет-систему, або вже її носили і, не користуючись ретейнерами належним чином, мали незначні рецидиви.

«Більшість наших пацієнтів не приходять до нас за брекетами Lmtm. Вони приходять за пласти­ковими ортодонтичними капами чи традиційними брекетами, і коли ми розповідаємо про сис­тему LMTM як про одну з альтерна­тив, вони щиро дивуються і гово­рять: «Так, звичайно ми хочемо саме таке лікування». Особи, які пройшли лікування брекетами In-Ovation LMTM, дійсно задоволені результатами. Їм подобається те, що брекети дуже малі, вони не спричиняють практично ніякого дискомфорту, лікування відбува­ється дуже швидко і є відносно недорогим. Останній факт осо­бливо вражає, коли Ви наводите для порівняння ціну інших апара­тів і при цьому підкреслюєте, що пропоновані брекети є дуже ма­лими за розмірами та забезпечу­ють отримання результату через дуже короткий період часу. Для лікування більшості пацієнтів зна­добиться всього лише одна дуга і, можливо, два візити. Кожен, у кого вже був досвід невдалого застосування лінгвальних бреке­тів, тепер скаже: «Це просто. Я можу це зробити». Це справ­ді щось, що зможе застосувати кожен»

Д-р. Рон Ронкон, Віста, Каліфорнія, США

Брекети In Ovation L на щелепі
Брекети In Ovation L на щелепі

Які показання до застосування In-Оvation LMTM?

 • Скупченість до 6 мм або менше
 • Проміжки до 3 мм або менше
 • Зміщення серединної лінії до 2 мм або менше
 • Ротація до 25 градусів або менше

Яким чином In-Ovation Lmtm покращить вашу роботу?

Обравши систему In-Ovation LMTM , що є естетичною і вигід­ною в плані ціни альтернативою пластмасовим капам-елайнерам, еластичним ретейнерам чи ві­нірам, ортодонти скористають­ся перевагами останніх тен­денцій на ринку косметичних процедур.

Невидима і легка в застосу­ванні система In-Ovation LMTM при­значена для пацієнтів, яким для досягнення ідеальної посмішки необхідно здійснити незначне переміщення зубів. Майже у всіх випад-ках прогрес прогнозова­ний і немає потреби змінювати дуги, тому лікування легке, швид­ке, прибуткове і цілковито під вашим контролем.

Додаткове джерело прибутку

 • Швидке та легке пряме чи непряме встановлення
 • Швидке розміщення та фіксація дуги за допомогою кліпси
 • Практично виключає скарги пацієнтів
 • У більшості випадків не потре­бує зміни дуги
 • Ви контролюєте лікування

Які переваги In-Ovation Lmtm для ваших пацієнтів?

За допомогою системи In-Ovation LMTM , що є привабливою і доступною альтернативою іншим методам лікування, косметично ідеальної посмішки можна до­сягнути вже починаючи від 12 до 24 тижнів. Без видимих брекетів і знімних кап, за якими треба по­стійно доглядати, лікування стає непомітним і проходить без осо­бливих зусиль. Ця система підви­щує впевненість в собі. Пацієнти можуть говорити, посміхатись, їсти і пити, вести звичний спо­сіб життя, не соромлячись своїх брекетів, бо вони їх просто не помічають.

 • Абсолютно непомітні
 • Надзвичайно маленькі, ком­фортні для носінні
 • Швидкі результати протягом тижнів
 • Всього декілька візитів до ліка­ря.

Для багатьох пацієнтів In-Ovation LMTM — ідеальне рішен­ня, щоб розкрити їхню справжню посмішку.

Застосування дугу .012 Sentalloy
Застосування дугу .012 Sentalloy

Послідовність дуг

Застосуйте дугу .012 Sentalloy, щоб досягти вирівнювання і усу­нути скупченість у фронтальній ділянці. В деяких випадках для додаткового вирівнювання і за­вершення лікування слід ще ви­користати дугу .016 Sentalloy. Патентована кліпса від GAC, яка легко відкривається та закрива­ється, робить встановлення дуги практично таким же швидким, як і для традиційної вестибулярної техніки. Патентована конфігура­ція основи брекета під назвою «super-mesh» забезпечує винят­кову ефективність брекетів In-Ovation LMTM як в аспекті ретенції, так і щодо очищення зубів після зняття системи.

Три простих кроки до успіху. Загальний прогнозований час: 30-45 хвилин: підготуйте поверхню зуба, застосуйте адгезив, розмістіть брекет, сполімеризуйте, закріпіть дугу -процедуру закінчено.

Отже, брекети In-Ovation LMTM вирішують проблему мови, про­блему гіперплазії ясен, проблему фіксації дуги в брекетах для здій­снення початкового переміщення зубів. При роботі з лінгвальними системами для встановлення всіх брекетів від моляра до моляра необхідно застосувати непрямий спосіб їх встановлення. Ця ме­тодика є високопрецизійною та чутливою до техніки виконання. Натомість брекети InOvation LMTM не є такими. З цими брекетами не використовуються прямокут­ні дуги, тому їх можна вста­новлювати прямим способом. Залежно від законодавства, а також принципів роботи Вашої практики, брекети можуть вста­новлюватись асистентом та ко­регуватись лікарем, або ж вста­новлюватись лише лікарем. Для встановлення та позиціювання одного брекета потрібно близько однієї хвилини. Процедура є  дуже простою. Досвід на основі проведеного лікування достатньої кількості випадків показав, що цією системою можуть працювати всі, в тому числі і спеці­алісти, які вже випробували лінгвальні системи, але не хочуть їх використовувати у зв’язку їз необхідністю складного навчання. В цій системі немає шансів зробити щось неправильно.

«Це дійсно просто. Це дуже легко. Це не викликає плутанини в практиці. Ви не призначаєте пацієнтів на значну кількість візитів, як це було в минулому при використанні повної лінгваль-ної техніки. Ви не мусите витрачати багато часу, працюючи на комп’ютері та вирі­шуючи, як будете лікувати пацієнта. Це прекрасне поповнення Вашої практики. Система вигідна з фінансової точки зору. Вона прекрасно сприяє росту практики. Вона легка в роботі. І нею може працювати практично кожен ортодонт. Лікар себе прекрасно почуває, оскільки він робить хорошу роботу. Система, по суті, виключає імовірність по­милок. Ви не можете отримати значних ускладнень при роботі з нею. І, очевидно, найкраще — це знати, що Ви не повинні проходити ба­гато курсів, і не повинні вчитися на 20-ти перших невдалих випадках перед тим, як щось зробити правильно»

Д-р. Рон Ронкон, Віста, Каліфорнія — практикуючий ортодонт, міжнародний лектор та засновник Ronconi Orthodontics International